RODO - Witamy w PŚDS Starachowice

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy
w Starachowicach
Przejdź do treści
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust 1  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –
Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych dalej zwane RODO (GDPR), Dz.U.UE.2016. L.119.1
Informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz  o przysługujących Pani/Panu uprawnieniach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Starachowicach z siedzibą przy ul. Batalionów Chłopskich 29,
27-200 Starachowice, tel. 41 389 70 40, tel./fax 41 389 70 41.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), którym jest Pan Ryszard Ptasiński. Z Inspektorem można skontaktować się poprzez adres e-mail:
iod@giga-net.pl, telefonicznie dzwoniąc na numer 601850439 bądź listownie na adres: Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Batalionów Chłopskich 29,
27-200 Starachowice.

3. Dane osobowe  przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji ustawowych zadań - na podstawie art. 6 ust. a) RODO, czyli zgody osoby, której dane dotyczą, art. 6 ust. b) RODO, czyli wykonywania umów oraz art. 6 ust. c) RODO, czyli wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Dane są przetwarzane w związku
z realizacją zadań wynikających z przepisów prawa, z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec PŚDS w Starachowicach.

4. Podstawa prawna legalności przetwarzania danych wynika z przepisów:

Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze,
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy,
Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego PŚDS w Starachowicach,
Innych przepisów prawa, które regulują działanie PŚDS

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usług świadczonych przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Starachowicach.
W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uzyskanie wsparcia przewidzianego prawem, a także realizacja innych wniosków, z którymi Pani/Pan wystąpią.

6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Inne podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.

7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

8. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji celów, dla których były przetwarzane
z uwzględnieniem okresów przechowywania określnych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
9. Decyzje o Pani/Pana danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będą również profilowane.

10. Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania) gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określonych  w rozdziale III RODO.

11.  Ma również Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być realizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO.

12.  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

13.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

14.  W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody  w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez złożenie w siedzibie bądź wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź e-mailowy.
Wróć do spisu treści