Procedura przyjęcia - Witamy w PŚDS Starachowice

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy
w Starachowicach
Przejdź do treści
PROCEDURA PRZYJĘCIA
PROCEDURA  PRZYJĘCIA

1) WIZYTA W PŚDS
Przed przyjęciem, osoba zainteresowana (jej opiekun) udziałem w zajęciach prowadzonych przez PŚDS powinna zgłosić się w naszej siedzibie – Starachowice, ul. Batalionów Chłopskich 29 celem zapoznania się z placówką i z zasadami pobytu. Pracownik Domu przekazuje osobie zainteresowanej (jej opiekunowi) informacje o obowiązujących procedurach organizacyjnych. Zapoznaje z dostępną ofertą usług i Regulaminem Domu. Decyzja osoby zainteresowanej (jej opiekuna) o uczestnictwie w zajęciach Domu jest dobrowolna. Po wyrażeniu zgody przez osobę zainteresowaną (jej opiekuna) na udział w dostępnych formach wsparcia PŚDS, pracownik Domu zbiera informacje dotyczące osoby zainteresowanej i jego sytuacji życiowej. Z Kierownikiem PŚDS ustala się termin przyjęcia do placówki.

2) WIZYTY U LEKARZY - LEKARZA RODZINNEGO I LEKARZA PSYCHIATRY LUB NEUROLOGA
  • Lekarz rodzinny, wydaje zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Starachowicach, wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,
  • Lekarz psychiatra lub lekarz neurolog, wydaje zaświadczenie lekarskie o występujących zaburzeniach psychicznych.

3) ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
Osoba zainteresowana (jej opiekun) udziałem w zajęciach PŚDS, udaje się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i składa wniosek o przyznanie pomocy w formie skierowania na pobyt dzienny do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Starachowicach przy ul. Batalionów Chłopskich 29 i objęcie ofertą usług świadczonych przez placówkę, dołączając do podania:
  • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Starachowicach, wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,
  • zaświadczenie lekarza psychiatry lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych,
  • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (o ile osoba zainteresowana takie posiada),
  • kserokopia postanowienia/zaświadczenia Sądu dotycząca ustanowienia opieki prawnej (o ile opiekun takie posiada),
  • dokumenty, na podstawie których ustalona zostanie sytuacja materialna,
  • dokumenty (zaświadczenia, opinie, karty informacyjne) dotyczące przebiegu leczenia, zaleceń (o ile osoba zainteresowana takie posiada), zwłaszcza dotyczy to osób dodatkowo chorujących na schorzenia: neurologiczne, okulistyczne, kardiologiczne, laryngologiczne, alergiczne, itp.

4) RODZINNY WYWIAD ŚRODOWISKOWY
Pracownik socjalny z ośrodka pomocy społecznej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej, przeprowadza z osobą zainteresowaną (jej opiekunem) rodzinny wywiad środowiskowy i przekazuje wraz z kompletem dokumentów do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach.

5) DECYZJA PCPR
Skierowanie do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Starachowicach następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach.
W przypadku osób, które po raz pierwszy wystąpiły o skierowanie do domu, decyzję wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż trzy miesiące, konieczny do dokonania przez zespół wspierająco-aktywizujący oceny możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego a także okresu, jaki będzie niezbędny do jego realizacji. Po dokonaniu oceny możliwości oraz przygotowaniu indywidualnego planu postępowania osobę kieruje się do PŚDS na czas określony, uzgodniony z kierownikiem Domu.

Wszelkich informacji o zasadach przyjęcia oraz pobytu w Domu udzielają na bieżąco pracownicy Domu
w godzinach funkcjonowania placówki lub telefonicznie.

Druki do pobrania:

Wróć do spisu treści