Witamy w PŚDS Starachowice

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy
w Starachowicach
Przejdź do treści
Motto Domu:
„Jeden dzięki drugiemu biegłym w życiu się staje”
O NAS
Powiatowy  Środowiskowy Dom Samopomocy w Starachowicach jest Domem typu C rozpoczął  swą działalność 27 grudnia 2016 roku jako jednostka organizacyjna  Powiatu Starachowickiego. Jest  ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu. Opieką swoją obejmuje dorosłe  osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych,  które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń  psychicznych z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków  psychoaktywnych, a które mają poważne trudności w życiu codziennym, ale  mogą korzystać z postępowania rehabilitacyjnego w warunkach dziennego  pobytu. Dom dysponuje 20 miejscami. Nie posiada barier architektonicznych. Ośrodek swoją ofertę deklaruje mieszkańcom z gminy Starachowice, Brody, Pawłowa, Wąchocka i Mirca. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Starachowicach jest czynny od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do godziny 15.00, w tym od godziny 8.00 do godziny 14.00 jest prowadzone postępowanie wspierająco - aktywizujące z uczestnikami, w odpowiednio przystosowanych pracowniach.
Celem  działalności placówki jest przede wszystkim zapewnienie oparcia  społecznego, podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do  możliwie jak najbardziej samodzielnego życia uczestników. Podstawową  zasadą w pracy terapeutycznej jest wzajemny szacunek i akceptacja oraz  współpraca z rodzinami uczestników, bowiem bez wsparcia środowiska  rodzinnego proces terapeutyczny często jest utrudniony.
Zajęcia (indywidualne lub grupowe) prowadzone są w :
 • pracowni kulinarnej, pracowni usprawniania ruchowego,
 • pracowni kulturalno - muzycznej
 • pracowni komputerowo - edukacyjnej,
 • sali doświadczania świata (pokój wyciszeń),
 • sali aktywizacji i terapii zajęciowej,
Świadczymy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności  w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowaniu     w życiu społecznym,  w szczególności poprzez:
 • trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening samoobsługi, higieny i dbałości o wygląd zewnętrzny; trening kulinarny porządkowy i umiejętności praktycznych; trening orientacyjny; trening budżetowy,
 • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów mający na celu kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami                        i innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach i środkach kultury,
 • trening umiejętności komunikacyjnych w tym: z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami
  w komunikacji werbalnej,
 • trening umiejętności spędzania czasu wolnego: w tym: trening muzyczno - teatralny, trening usprawniania ruchowego, trening relaksacyjny, bajkoterapia, filmoterapia, trening komputerowy,
 • zajęcia świetlicowe i edukacyjne z elementami arteterapii,
 • organizowanie imprez integracyjnych, okolicznościowych, wycieczki,
 • udział w festiwalach, konkursach, galach,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 • pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,
 • niezbędną opiekę,
 • poradnictwo oraz wsparcie psychologiczne dla uczestników, opiekunów i członków rodziny uczestników,
 • terapię ruchową, w tym: zajęcia rekreacyjne i sportowe,
 • terapię zajęciową,
 • spożywanie gorącego posiłku, przygotowywanego w ramach treningu kulinarnego
PRACOWNIE
PRACOWNIA KULINARNA
proponuje:
*        naukę przygotowywania łatwych i smacznych posiłków,
*        poznawanie robienia wypieków, surówek i sałatek, przygotowywania deserów,
*        naukę estetycznego wykonywania dań,
*        poznawanie zasad savoir vivre,
*        naukę zasad zdrowego odżywiania się,
*        doskonalenie zaradności życiowej,
*        organizowanie imprez okolicznościowych,
*        naukę dbania o czystość i porządek wokół siebie i w pomieszczeniu,
*        naukę bezpiecznego użytkowania urządzeń AGD .
PRACOWNIA USPRAWNIANIA RUCHOWEGO
proponuje:
*        ćwiczenia ogólno-usprawniające, manualne, relaksacyjne, oddechowe i przy muzyce,
*        zabawy sportowe mające na celu podtrzymanie ogólnej sprawności ruchowej,
*        usprawnianie motoryczne,
*        rozładowanie napięć psychicznych, poprawę stanu psychofizycznego,
*        polepszenie samopoczucia, pobudzenie aktywności,
*        stymulowanie samodzielności,
*        przygotowania do udziału w konkurencjach sportowych.  

W ramach usprawniania ruchowego uczestnicy maja również do dyspozycji plenerową siłownię.
PRACOWNIA MUZYCZNO - TEATRALNA
proponuje:
* stymulowanie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego poprzez różne formy aktywności muzycznej    z elementami choreoterapii
* zwiększenie poziomu aktywności poprzez kontakt z muzyką,
* kształtowanie wrażliwości słuchowej oraz poczucia rytmu,
* kształtowanie umiejętności współdziałania z grupą,
* rozpoznawanie negatywnych emocji, nauka prawidłowego sposobu wyrażania własnych uczuć, wyrażania siebie,
* zwiększenie możliwości pamięciowych – opanowania krótkich tekstów i piosenek,
* pokonywanie barier społecznych – nieśmiałości,
* kształtowanie właściwego poziomu samooceny,
* uwrażliwienie na sztukę, kształtowanie gustu muzycznego,
* poprawa koordynacji wzrokowo – ruchowej,
* pokonywanie tremy, oswajanie z szeroką publicznością,
* motywowanie do czynnego udziału w organizowaniu uroczystości okolicznościowych
* przygotowywanie do udziału w różnych imprezach poza PŚDS: konkursy teatralne, festiwale choreograficzne gale piosenek.
* działanie relaksacyjne.
PRACOWNIA KOMPUTEROWO - EDUKACYJNA
proponuje:
* nabycie, doskonalenie umiejętności z zakresu podstaw obsługi komputera, aparatu fotograficznego, drukarki, laminarki, tableta,
* wzrost wiedzy na temat ostrożności w obsłudze – zagrożenia utraty materiału,
* wzrost wiedzy na temat ostrożności korzystania z portali społecznościowych,
* rozwijanie umiejętności intelektualnych poprzez pracę w programach edukacyjnych,
* nabycie umiejętności wyszukiwania w Internecie informacji dotyczących bieżących tematów i wydarzeń,
* nabycie umiejętności korzystania z programów do odtwarzania plików zdjęciowych, muzycznych czy filmowych,
* rozwijanie umiejętności intelektualnych (pamięć, koncentracja, skupienie uwagi),
* usprawnienie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
* rozwijanie swoich zainteresowań, odkrywanie pasji,
* poszerzanie wiedzy o otaczającym ich świecie,
* słuchanie e-booków,
* oglądanie ulubionych programów,
* nabycie umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego,
* przygotowywanie do udziału w zawodach stolikowych (np. warcabowych)
SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATŁA
proponuje:
* wielozmysłowe  doświadczanie świata poprzez zmysł wzroku, dotyku, słuchu i węchu oraz wyciszenie,
* praca nad aktywacją percepcji, budowanie poczucia radości, bezpieczeństwa, a co za tym idzie wzajemnego zaufania i komunikacji poprzez dostarczanie określonych ilościowych i jakościowych bodźców        sensorycznych pobudzających zmysły do działania,
* umożliwianie odprężenia.
SALA AKTYWIZACJI I TERAPII ZAJĘCIOWEJ
proponuje:
* stymulowanie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego poprzez różne formy  aktywności plastycznej.
* rysunek: ołówkiem, kredkami, pastelami suchymi, węglem,
* malarstwo: olejne, akrylowe, akwarelowe,
* wykonywanie kartek okolicznościowych, stroików i innych dekoracji z różnych materiałów
* rozwijanie zmysłu estetyki i potrzeby tworzenia,
* rozwijanie kreatywności, zdolności wymyślania i produkowania czegoś nowego,
* zapoznanie z różnymi technikami plastycznymi,
* kształtowanie umiejętności współdziałania grupą,
* kształtowanie, podtrzymywanie i doskonalenie nabytych zdolności manualnych,
* kształtowanie właściwego poziomu samooceny,
* poprawa koordynacji wzrokowo – ruchowej.
Wróć do spisu treści